پکیج رینگ مایع با بوستر وکیوم

پکیچ وکیوم پمپ آب در گردش با بوستر وکیوم به صورت طبقاتی

با تر کیب پمپ رینگ مایعبا بوستر وکیوم میتوان پکیجی با حجم تخلیه از 100الی 100000متر مکعب تهیه کرد که خلاءنهایی این نوع پکیج بستگی به نوع پمپ رینگ مایع liquid ring و تعداد طبقات بوستر وکیوم دارد که می توان به خلاء نهایی 3در 10 به توان منفی چهار با حجم تخلیه مختلف دسترسی داشت.


برای فشار نهایی پایین بهتر است از پمپ های two stage liquid ring استفاده شود استفاده پمپ liquid ring مناسب برای این ترکیب موجب خواهد شد فشار خروجی (کمپرسی) بوستر وکیوم پایین بوده و ا ز داغ شدن بیش از اندازه بوستر جلوکیری شود و در نتیجه عمر بوستر وکیوم بیشتر میگردد.

 

پکیج وکیوم رینگ آبی