پکیج پمپ روتاری با بوستر وکیوم

پکیج پمپ روتاری با بوستر وکیوم

 با ترکیب پمپ روتاری روغنی با بوستر وکیوم میتوان پکیجی با حجم تخلیه از 100 متر مکعب الی 1500 متر مکعب داشت  از آنجا که فشار پمپ روتاری روغنی فشار مطلوبی میباشد میتوان با ترکیب این پکیج به فشار نهایی 1در 10 به توان دو الی 1 در 10 به توان منفی چهار رسید پکیج روتاری روغنی برای محیطهای رطوبتی و آلوده به گرد و غبار مناسب نمی باشدو برای استفاده مطلوب و تخلیه مناسب از این پکیج از روتاری روغنی on stage استفاده می شود .

پکیج وکیوم