مشاوره تلفنی ۷-۶۵۶۱۰۹۸۶-۰۲۱ info@sabalanvacuumpumps.com

همانطوری كه قبلا گفته شد كمپرسور به ماشینی اطلاق می شود كـه از آن بـرای افـزایش فـشارسیالات تراكم پذیر(گازها وبخارات) استفاده می گردد.

فشار مكش دركمپرسور میتوانـد از خـلاء تامقادیر بسیاربالا تغییرنموده وبه همین ترتیب فشار دهش بركمپرسور مـی توانـد از فـشار زیـراتمسفرتا bar ٦٠٠0 باشد وجرم مولكولی گاز مـورد تـراكم مـی توانـد از ٢ (هیـدروژن ) تـا ٣٥٢ (هگزافلوئورو اورانیم) تغییر كند.
موارد مصرف كمپرسور بسیار متنوع می باشد. یخچال های خانگی تا صنایع پیچیده ووسیع پتروشیمی نمونه هـای گونـاگونی از مـصرف كمپرسـور در صـنایع و مـصارف خـصوصی تغییـر كنـد. صـنایع پتروشیمی، پالایشگاهها، صنایع كاغذ سازی، تولید ازت واكسیژن از هـوا، بازیافـت بخـارات، تـراكم بخارآب و... عمده ترین واحدهای مصرف كننده كمپرسورمی باشند.
امروزه ماشین آلات مختلفی در صنعت وجود دارد كه با اسامی مختلف نامیـده مـی شـوند. ولـی با توجه به تعریف بنیادی كه برای كمپرسورها ارائه گردید، اصولا بایـستی آنهـا را نـوع خاصـی ازكمپرسورها دانست.
پمپهای خلاء ، هواكش ها ، دمنده ها ونهایتا كمپرسورها انواع خاصی از خـانواده كمپرسورها می باشند. آنچه كه اساسا موجب این نامگذاری ها گردیده است تفاوت فشار مكش ویا فشاردهش آنها می باشد.

هدف از بكارگیری كمپرسورها در صنایع  

هر چند كه وظیفه كمپرسورها افزایش گازها و یا بخارات میباشد. ولی این عمل میتواند بنـا بـه دلایل مختلفی باشد كه عمده ترین آنها عبارتند از:
الف: غلبه بر از دست رفت انرژی درهنگام انتقال گازها(نظیر خطوط گاز سراسری).
ب: صرفه جوئی در حجم مخازن در زمان نگهداری گازها (ذخیره سازی گازها)
ج: تغذیه گازها به منابع زیر زمینی جهت افزایش بازیابی منابع نفتی.
د: افزایش فشار گاز جهت میعان آن (سیستم تبرید).
هـ: تامین نیروی محركه لازم برای انجام كار مكانیكی (پنوماتیك، ابزار دقیق).
و: افزایش فشار گاز جهـت انجـام واكـنش شـیمیائی و تولیـد فـرآورده هـای پتروشـیمی (تولیـدآمونیاك)

دسته بندی كمپرسورها
دسته بندی كمپرسورها می تواند همانند بسیاری از دیگر تقسیم بندی هـای اجتمـاعی و صـنعتی ازدیدگاههای مختلف صورت پذیرد. كمپرسور ها را میتوان از نظر رفتاری، از دیدگاه فـشار، دبـی، روغن كاری شدن یا خشك بودن و ... تقسیم بندی كرد.
دسته بندی كمپرسورها برحسب فشار مكش، دهش و ظرفیت آنها

پمپ خلاء
بر خلاف اسم آن، در واقع پمپهای خلاء نوعی كمپرسور بوده كه فشار قسمت مكـش آن از فـشارجو كمتر و فشار دهش آن اندكی از فشار جو بیشترمی باشد. پمپ های خلاء در طرحهـای مختلفـی ساخته شده كه دارای قابلیت های زیر می باشند.
گریزازمركز حداكثر خلاء قابل دسترس mmHg 6
تناوبی حداكثر خلاء قابل دسترس 0.3 mmHg
اژكتورهای بخاری حداكثر خلاء قابل دسترس 0.05 mmHg
دورانی حداكثر خلاء قابل دسترس 0.0005 mmHg
در بین طرحهای فوق پمپهای خلا ء از نوع دورانی از مصونیت بیشتری برخوردار می باشد.

هواكش ها
این نوع كمپرسورها عموما برای دبی زیاد وفشار كم (تا 0.1 بار ) ساخته شده و عموما ازخـانواده گریزازمركز می باشند.

دمند ه ها
دمنده ها نوع خاصی از كمپرسورها بوده كه فشار نسبتا كم و دبی نسبتا زیاد دارند. حداكثر
فشار قابل دسترس توسط آنها(1.5 تا 2بار)می باشند. دمنده ها ی بافشار كم ودبی زیاد ازنوع گریزازمركز ساخته می شوند. حال آنكه برای فشارهای بالا (نزدیك به ٢ بار )و دبی کمتر نوع متداول تر می باشد ساخت دمنده های از نوع تناوبی (رفت و برگشتی) عملا دورانی منتفی است.

كمپرسورها
كمپرسورها عموما برای فشارهای بالا (بیشتر از ٢ بار) مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه كمپرسورهایی ساخته شده اند كه قادر به تراكم گازها تا فشار bar٦0٠٠ می باشند.
دسته بندی كمپرسورها از نظر رفتاری
برحسب چگونگی فرآیند تراكم، كمپرسورها به دو دسته تقسیم میشوند:
الف: كمپرسورهای جابجائی مثبت
ب: كمپرسورهای گریزازمركز
دركمپرسورهای جابجائی مثبت همواره مقدارمعینی ازگاز بین دوقطعه بـه تلـه انداختـه شـده وبا كـاهش حجـم محفظه، فـشارگاز افـزایش مـی یابـد. ایـن كمپرسـورها خود بـه دودسـته تنـاوبی ودورانی تقسیم می شـوند. البتـه هریـك از دسـته هـای فـوق تنـوع زیادی درشكل وساختار مكانیكی داشته ولی از لحاظ رفتاری دارای ویژگیهای نسبتا یكسانی هستند.
دركمپرسورهای جریان پیوسته (گریزازمركز) ابتدا انرژی جنبشی گاز مورد تراكم افـزایش داده شده وسپس بخش اعظمـی از انـرژی جنبـشی آن در یـك مجـرای گـشادشونده بنـام حلزونـی به انرژی پتانسیل (فشار) تبدیل میشود.

انتخاب كمپرسور مناسب به شرایط كار ونوع كار بستگی دارد كه اهم آن به شرح زیرمی باشد:
١) فشار و دبی مورد نیاز
2) حساسیت به حضور روغن
٣) خواص فیزیكی وشیمیائی گاز مورد تراكم
٤) بهای انرژی
٥) قابلیت اعتماد
٦) هزینه های تعمیر ونگهداری وقطعات یدكی
٧) قیمت اولیه
٨) حداكثر درجه حرارت قابل قبول

دسته بندی كمپرسورها از نظر روغن كاری شدن
منظور از روغن كاری شدن، تماس روغن با گـاز در محفظـه تـراكم مـی باشـد. بـر ایـن اسـاس كمپرسورها را می توان بدو دسـته خـشك یـا فاقـد روغـن و روغـن كـاری شونده تقسیم كرد.
در كمپرسورهای خشك، محفظه تراكم از قسمت انتقال قدرت كاملا جـدا بـوده و لـذا عملا گـازمورد تراكم هیچگونه تماسی با ماده روان كننده ندارد. در كمپرسور از نوع پیستونی روان كاری شونده، اختلاط روغن با گاز مورد تراكم بطور ناخواسته و از طریق نشت روغن از كارتل به بالای پیستون ها و از كناره رینگ ها صورت می گیرد.
در كمپرسورهای از نوع دورانی روان كاری شونده اخـتلاط روغـن بـا گـاز مـورد تـراكم بطـورعمدی صورت میگیرد. در این دسته از كمپرسورها روغن تحت فشار گاز خروجی از كمپرسـور به محفظه تراكم فرستاده شده و ضمن اختلاط با گاز مورد تراكم عملیات روان كاری، خنك كاری وكاهش نشتی گاز از لقی موجود در بین قطعات را بعهده دارد. روغن مخلوط شده بـا گـاز مـوردتراكم در تله جدا كننده روغن از آن جدا شده و بعد از خنك كاری بـه محفظـه تراكم برگشت داده می شود.
امروزه با وجود مشكلات و مسائل متعددی كه در زمینه بهـره بـرداری از كمپرسـورهای خـشك وجود دارد، در بسیاری از موارد شرایط بهره برداری و مشخصه های فیزیكی و شیمیائی گاز مورد تراكم ایجاب میكند كه عمل تراكم گاز در محفظه تراكم در غیاب روغن صورت پذیرد.
در شکل زیر ، دسته بندی کامل کمپرسورها را مشاهده می نمایید.

 

 

تلفن : ۷-۶۵۶۱۰۹۸۶-۰۲۱ فکس ۰۲۱۶۵۶۱۰۸۳۲

info@sabalanvacuumpumps.com

تهران،بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)،سه راهی شهریار ، شهرک صنعتی گلگلون،خیابان چهارم غربی،پلاک ۱۷

لینک های مفید