همانطور که می‌دانید در همه‌ی ماشین‌ها و موتورها از روغن موتور استفاده می‌شود. از روغن موتور برای روان کردن قسمت‌های متحرک اتومبیل استفاده می‌شود و مانند خون در رگ‌های آن جاری است. بدون شک همه‌ی شما می‌دانید که با استفاده از روغن موتور می‌توانید راندمان ماشین خود