چرخدنده قطعه حیاتی روتس بلوئر در سیستم‌های روتس بلوئر قطعه اصلی و حیاتی سیستم تایمینگ یا چرخنده است که این قطعه به دلایل نبود روغن و حرارت و فشار بالا که در ادامه هر یک از موارد فوق را بررسی خواهیم کرد دچار نقص میگردد و با