ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺿﻴﺢ در ﻣﻮرد ﮔﺎز ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﻣﻮرد ﺧﻼء و دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻼء و ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﭘﻤﭗ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻼء ﺷﺮح داده ﺷﻮد.
ﻻﻳﻪ ﺟﻮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن زﻣﻴﻦ، ﻓﺸﺎري ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﻴﻪ اﺟﺴﺎم زﻣﻴﻦ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﮔﺬﺷﺘﻪ دور ﻣﻘﺪار آن را در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ آزاد ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﻧﺪارد اﻧﺪاره ﮔﻴﺮي و ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻘﺪار آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﻧﺪ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: mbar ١٠١٣ ﻳﺎ mmHg ٧٦٠وﻳﺎ واﺣﺪﻫﺎ دﻳﮕﺮ. در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻲ ﻣﺜﻞ: ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، داروﺋﻲ، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﻏﺬاﻳﻲ، ﻻﻳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﺷﺘﺎﺑﮕﺮﻫﺎ، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﻫﺎﻳﺘﻚ…. اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ آن ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻮد.
وﻇﻴﻔﻪﭘﻤﭗ وﻛﻴﻮم ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺟﻮ و ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺻﻔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻼء ﻣﻄﻠﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻓﺸﺎر اﻧﻮاع ﭘﻤﭗ ﻫﺎي وﻛﻴﻮم ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺧﻼء اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ داﻧﺶ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻣﺮوزي، و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﭘﻤﭗ ﻫﺎي وﻛﻴﻮم و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺪاره ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺧﻼء، ﻫﻨﻮز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻼء ﺑﺎﻻﺗﺮ mbar ١٢-١٠ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻪ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻀﺎ ﺑﺮوﻳﻢ از ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﺟﻮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺜﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺗﺮ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻠﻪ ﻣﺮﺗﻔﻲ ﺻﻌﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻓﺸﺎر ﺟﻮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻮده وﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻗﻴﻖ ﺷﺪن ﻫﻮا (ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن) ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪن ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﺧﻼء ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

 

شیرهای بالاست گاز چندین مزیت بالقوه برای کاربران پمپ خلاء ارائه می دهند اما اغلب نادیده گرفته می شوند. در مورد اینکه چگونه این لوازم جانبی ساده و مؤثر پمپ خلاء می توانند کارایی را افزایش دهند و خطرات آلودگی پمپ را کاهش دهند، بیشتر بیاموزید.


تئوری گاز بالاست چیست؟
در حالی که تئوری بالاست گاز ساده است، منطق پشت استفاده از آن در پمپ های خلاء هنوز هم گاهی اوقات در سردرگمی و اطلاعات نادرست پنهان است. بنابراین، برای درک بهتر بالاست گاز، اجازه دهید کمی در مورد تاریخچه آن و نحوه عملکرد آن صحبت کنیم.

نمودار

تاریخچه
بالاست گاز که در ابتدا توسط ولفگانگ گید در سال 1935 توسعه یافت، افزودنی قابل توجهی به پمپ های خلاء مکانیکی و روغنی بود.
هنگامی که در پمپ های مکانیکی وکیوم روغنی استفاده می شود، بالاست گاز اجازه می دهد تا بخارات را بدون متراکم شدن پمپاژ کرده و در نتیجه روغن آب بندی پمپ را آلوده نکند .
با کاهش هرگونه تراکم احتمالی در روغن آب بندی، پمپ می تواند تقریباً با مشخصات کامل به وظیفه بخار خود برسد. اگرچه جریان بالاست بر فشار نهایی پمپ تأثیر می گذارد.

⦁ با گاز بالاست
⦁ بدون گاز بالاست

شیر کاویتاسیون

شیر بالاست گاز چگونه کار می کند؟
در حالی که ممکن است هوا یا گاز اتمسفر هنگام استفاده برای سیستم خلاء خالص به نظر برسد، حقیقت این است که همیشه مقداری رطوبت دارد. در داخل پمپ خلاء، بخار متراکم می شود زیرا آب در فشارهای زیر اتمسفر متراکم می شود، بنابراین از پمپ خارج نمی شود و به صورت آب مایع باقی می ماند. اگر این رطوبت از سیستم خارج نشود، روغن را آلوده می کندو این می تواند به عملکرد پمپ خلاء آسیب برساند و با از دست دادن روغن کاری یا خوردگی باعث آسیب شود.میعانات حاصل ممکن است وارد آب بند روغن پمپ شود و بر توانایی کارکرد پمپ تأثیر بگذارد. با افزودن مقداری هوا به چرخه تراکم از طریق بالاست گاز، پمپ فشار کافی برای خروج به اتمسفر ایجاد می کند و رطوبت را همراه با هوا خارج می کند. بنابراین، باز کردن شیر بالاست گاز می تواند این خطرات را با بیرون راندن بخش کوچکی از گاز فشرده بدون تأثیر بر عملکرد کلی پمپ از بین ببرد.
به بیان دیگر ؛ Gas ballast ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺨﺎرات و ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻤﭗ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻜﺶ وارد ﭘﻤﭗ ﺷﺪه اﻧﺪ را از ﭘﻤﭗ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺑﺨﺎرات و ﮔﺎزﻫﺎي ﻛﻪ در ﭘﻤﭗ ﺳﻴﻜﻞ ﺑﺴﺘﻪ اي را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭗ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن Gas ballast در ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻲ ﭘﻤﭗ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻪ (ﻓﺸﺎر) ﺧﻼء ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺎرات ﻛﻨﺪاﻧﺲ ﺷﺪه ﺑﺎ Gas ballast ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ آن اﻓﺰوده، و ﭼﮕﺎل ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ زﻧﮓ زدﮔﻲ، ﺧﻮردﮔﻲ وآﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد.

کارکرد روتاری روغنی

عملکرد ﭘﻤﭗ ﺑﺎ Gas ballast

نحوه کار روتاری روغنی

پمپی که در معرض بخار متراکم قرار گرفته است را می توان با استفاده از بالاست گاز “تمیز کرد”.
برای انجام این کار، درگاه ورودی پمپ باید بسته شود و به پمپ اجازه داده شود تا با شیر بالاست گاز در حالت باز کار کند. به مدت چند ساعت یا یک شب به پاکسازی ادامه دهید (بسته به اندازه سیستم و درجه آلودگی).

روش ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده از Gas ballast
⦁ ﺷﻴﺮ ﻣﺪار ﻣﺼﺮف (ورودي ﭘﻤﭗ وﻛﻴﻮم ) را ﺑﺴﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﭘﻤﭗ وﻛﻴﻮم روﺗﺎري روﻏﻨﻲ روﺷﻦ (start)ﺷﻮد. ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺒﺮﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮔﺮم ﺷﻮد (ﺑﻪ ﻳﻚ دﻣﺎي ﺗﻌﺎدل) ﺑﺮﺳﺪ.ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻻزم ﺳﻲ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
⦁ ﺷﻴﺮGas Ballast را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﭘﻤﭗ ﺑﺎ Gas Ballast ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺪت ده اﻟﻲ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ﺑﺨﺎرات ﭼﮕﺎﻟﻴﺪه از آن ﺧﺎرج ﺷﺪه ( ( OUT GAS ﻣﻲ ﺷﻮد.
⦁ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﻛﺮدن ﭘﻤﭗ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ Gas Ballast را ﺑﺎز ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﻮن ﺑﺨﺎرات ﻛﻨﺪاﻧﺲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺮد ﻗﻄﻌﺎت ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . ( ﻋﻤﻞ Gas Ballast اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد )
⦁ ﺑﺎ ورود ﺑﺨﺎرات وﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪار ﻣﺼﺮف ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﻤﭗ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪهﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﺎراﻳﻲروﻏﻦ را ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ Gas Ballast روﻏﻦ اﺣﻴﺎ ﺷﺪه و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درآن(ﮔﺎزﻫﺎ و ﺑﺨﺎرات) ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
⦁ ﺑﻌﺪ ازﻋﻤﻞ Gas Ballast ﺷﻴﺮ Gas Ballast را ﺑﺴﺘﻪ و ﺷﻴﺮ ورودي ﭘﻤﭗ را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﻤﭗ در ﻣﺪار ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺧﻄﺮات ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از Gas Ballast


ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن، ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن اﻧﺪازه Gas Ballast آﺳﻴﺐ ﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد:
⦁ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﺑﺨﺎرات ﻛﻨﺪاﻧﺲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ
⦁ زﻧﮓ زدﮔﻲ و ﺧﻮردﮔﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻤﭗ
⦁ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ روﻏﻦ و ﻋﺪم رواﻧﻜﺎري ﻻزم
⦁ ﺧﺮاب ﺷﺪن ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﻲ ﭘﻤﭗ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ(زنگ زدن یا خوردگی روتور یا خرد شدن تیغه)